Opći uvjeti nabave

(“Opći uvjeti”)

 

 1. Općenito

 • Ovim Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti nabave proizvoda i usluga od strane GIFTICO d.o.o., OIB: 09758463513 (“Kupac”) te se uređuju međusobni odnosi Kupca i prodavatelja (“Prodavatelj”) proizvoda i usluga koje nude Kupcu iz vlastitog asortimana (proizvodi i usluge zajedno “Proizvodi”).
 • Opći uvjeti se primjenjuju na nabavu Proizvoda (a) u slučaju kada Prodavatelj i Kupac nisu sklopili zaseban pisani ugovor kojim uređuju pitanja regulirana ovim Općim uvjetima, te (b) u onoj mjeri u kojoj odredbe zasebnog ugovora sklopljenog između Prodavatelja i Kupca nisu u suprotnosti s odredbama Općih uvjeta.
 • Opći uvjeti dopunjuju posebne odredbe utvrđene u ugovoru sklopljenom između Prodavatelja i Kupca i obvezuju isto kao i takav ugovor. U slučaju neslaganja Općih uvjeta i posebnih odredbi utvrđenih u pisanom ugovoru sklopljenom između Prodavatelja i Kupca vrijede posebne odredbe.
 • Ovi Opći uvjeti se ne primjenjuju na potrošačke ugovore.
 • Prodavatelj kontaktiranjem Kupca vezano uz Proizvode, davanjem ponude za Proizvode, sklapanjem odgovarajućeg ugovora temeljem prihvaćene Ponude, primitkom kupoprodajne cijene ili isporukom Proizvoda potvrđuje da je suglasan s odredbama Općih uvjeta te ih prihvaća u cijelosti, podložno članku 12. niže.
 • Ovime se izričito isključuje primjena eventualnih drugih općih uvjeta Prodavatelja koje on primjenjuje u svom poslovanju na ugovorni odnos Prodavatelja i Kupca.

 

 1. Cijene proizvoda

 

 • Prodavatelj prodaje Proizvode po cijenama izričito utvrđenima u pisanom obliku između Kupca i Prodavatelja.
 • Prihvat cijena utvrđenih u cjeniku Prodavatelja mora biti izričito ugovoren u pisanom obliku između Kupca i Prodavatelja (“Cjenik”).
 • U slučaju ugovorene primjene cijena iz Cjenika, eventualne izmjene i dopune istog se primjenjuju na poslovni odnos Prodavatelja i Kupca nakon isteka 60 (šezdeset) dana od primitka pisane obavijesti o promjeni Cjenika sa specifikacijom istog.
 • Ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno, sve cijene su utvrđene kao neto iznosi i ne uključuju samo porez na dodanu vrijednost.
 • Ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno, cijena uključuje sve troškove isporuke, prijevoza, posebnog pakiranja, poreze, trošarine, doprinose, carine ili druge državne namete koje Prodavatelj može biti obvezan platiti ili naplatiti sukladno primjenjivom zakonu u odnosu na prodaju, prijevoz, isporuku, skladištenje, ugradnju ili korištenje Proizvoda.

 

 1. Ponuda Proizvoda

 

 • Prodavatelj Kupcu dostavlja ponudu (“Ponuda”) za kupnju Proizvoda s rokom valjanosti 30 (trideset) dana osim ukoliko nije na njoj drugačije navedeno.
 • Prodavatelj nema pravo povući Ponudu prije isteka njezinog roka valjanosti ili nakon njezinog prihvata od strane Kupca.

 1. Isporuka Proizvoda i potvrda primitka Proizvoda

 • Ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno, Prodavatelj će izvršiti isporuku Proizvoda bez odgode nakon prihvata Ponude.
 • Ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno, isporuka se obavlja na paritetu DPU skladište Kupca (Incoterms 2020).
 • Djelomična isporuka Proizvoda nije dopuštena.
 • Primitak Proizvoda koji su predmet isporuke Kupac će potvrditi potpisom otpremnice.
 • Rizik od propasti Proizvoda prelazi na Kupca u trenutku isporuke.
 • Prodavatelj se obvezuje osigurati sve uvjete potrebne za isporuku ili ugradnju Proizvoda, određene od strane Kupca ili proizvođača, a u protivnom snosi sve troškove skladištenja Proizvoda do ispunjenja uvjeta za isporuku ili ugradnju, kao i rizik propasti Proizvoda.

 

 1. Odgovornost Prodavatelja za nedostatke

 • Kupac je dužan pregledati Proizvode u roku od 8 (osam) dana nakon isporuke.
 • U slučaju nastupa nedostataka koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom isporuke, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od 15 (petnaest) dana.
 • U obavijesti o nedostatku, Kupac je dužan potanje opisati nedostatak i pozvati Prodavatelja da pregleda Proizvod.

 

 1. Uvjeti plaćanja

 

 • Kupac je dužan platiti naručene Proizvode na temelju izdanog računa Prodavatelja, koji se izdaje po svakoj izvršenoj isporuci, odnosno istekom mjeseca za isporuke izvršene u prethodnom mjesecu, ovisno o odluci Kupca.
 • Ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno, valuta plaćanja je 60 (šezdeset) dana od dana isporuke Proizvoda.
 • Ugovorne strane su suglasne da dužničko-vjerovnički odnos nastaje na dan svake pojedine isporuke Proizvoda Kupcu.
 • Za sve uplate izvršene nakon datuma valute plaćanja naznačenog na računu Prodavatelja, Prodavatelj će Kupcu zaračunati zatezne kamate u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.
 • Ukoliko je temeljem primjenjivog prava bilo koji iznos plativ Prodavatelju podložan bilo kojem porezu po odbitku ili sličnom porezu (“porez po odbitku”), tada će Kupac platiti takav porez nadležnom tijelu i, umanjiti iznos plativ Prodavatelju, uz dostavu odgovarajućih potvrda o navedenom. Prodavatelj i Kupac će upotrijebiti sve napore kako bi minimizirali ili eliminirali porezne troškove povezane s kupoprodajom Proizvoda, uključujući, ali se ne ograničavajući na, korištenje mogućnosti koje daju primjenjivi ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

 1. Obveze Kupca

 

 • Prodavatelj je dužan tijekom prijevoza i skladištenja Proizvoda postupati s istima stručno i u skladu s načelima dobre skladišne i prijevozne prakse te u skladu s uputama Kupca, proizvođača i važećim propisima.

 

 1. Deklariranje Proizvoda

 • Prodavatelj izjavljuje i jamči Kupcu da Proizvodi ispunjavaju sve važeće pozitivne propise u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji u svezi označavanja Proizvoda (deklaracije, informacije o proizvodu i sl.) te će Prodavatelj u potpunosti biti odgovoran za sva eventualna potraživanja trećih osoba (uključujući, ali ne ograničavajući se i na potraživanja nadležnih tijela Republike Hrvatske) koja mogu proizaći iz te osnove te se Prodavatelj obvezuje obeštetiti Kupca u odnosu na sve izdatke, kazne ili druge obveze ili troškove koje bi Kupac mogao imati u svezi s navedenim.

 

 1. Opće jamstvo za Proizvode

 

 • Ukoliko je u pisanom obliku posebno ugovoreno jamstvo za proizvode, tada ukoliko se u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od isporuke Proizvoda na istima utvrde skriveni nedostaci u materijalu ili izradi pri redovnoj i uobičajenoj uporabi Proizvoda i uz poštivanje svih uputa za uporabu, Kupac ima pravo, po svojem nahođenju, od Prodavatelja tražiti popravak ili zamjenu takvog proizvoda ispravnim.
 • Ukoliko je u pisanom obliku posebno ugovoreno jamstvo za usluge, tada ukoliko se u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od pružanja usluga na istima utvrde skriveni nedostaci, Kupac ima pravo tražiti od Prodavatelja da ponovno izvrši odnosne usluge kako bi se ispravio odnosni nedostatak.
 • U slučaju popravka ili zamjene proizvoda, odnosno ponovnog izvršenja usluga, jamstveni rok ne počinje ponovno, već se nastavlja do isteka njegovog izvornog trajanja sukladno članku 9.1. odnosno 9.2.
 • Zahtjev za otklanjanje nedostatka Kupac će Prodavatelju dostaviti do isteka jamstvenog roka iz članka 9.1. odnosno 9.2.
 • Kupac će proizvod s nedostatkom Prodavatelju dostaviti zajedno sa identifikacijom proizvoda te u skladu s uputama Prodavatelja.
 • Kupac neće snositi troškove koje je Prodavatelj imao u svrhu pregleda i manipulacije Proizvodom koji nije pokriven jamstvom, odnosno za kojeg jamstvo ne vrijedi.

 

 1. Ograničenje štete

 

 • Kupac odgovara isključivo za štetu nastalu namjerom ili krajnjom nepažnjom Kupca, te ne odgovara za štetu nastalu običnom nepažnjom i odgovornost za takvu štetu se ovime izričito isključuje.
 • Kupac odgovara isključivo za običnu (izravnu) štetu, te ne odgovara za izmaklu korist, izgubljeni prihod, izgubljenu dobit, nematerijalnu štetu ili bilo kakvu neizravnu, posljedičnu štetu, gubitak proizvodnje, gubitak podataka i odgovornost za takvu štetu se ovime izričito isključuje.
 • Najviši iznos naknade štete koju Prodavatelj može potraživati od Kupca je ograničen na cijenu Proizvoda u odnosu na kojeg je šteta nastala.

 

 1. Nadležnost

 

 • Sve sporove koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta ili su u svezi s njima, te sporove iz sklopljenih ugovora ili u svezi s njima, a na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz njega proistječu, Prodavatelj i kupac nastojat će riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju za rješavanje spora je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.
 • Za ove Opće uvjete je mjerodavno hrvatsko pravo.

 

 1. Stupanje na snagu

 • Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu na dan objave i primjenjuju se na sve Prodavatelje koje nude Proizvode, daju Ponudu, prime cijenu ili izvrše isporuku Proizvoda nakon tog dana.
 • Na Prodavatelje s kojima je ranije zaključen zaseban ugovor, ovi Opći uvjeti se počinju primjenjivati protekom roka od 30 dana od dana objave.
 • Ovi Opći uvjeti objavljuju se na službenoj web stranici Kupca.

 1. Izmjene i dopune Općih uvjeta

 

 • Kupac pridržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta te će iste objaviti i učiniti dostupnim na zakonom predviđeni način.
 • Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta stupaju na snagu na dan objave i primjenjuju se na način određen u članku 12. gore.
Nazad na vrh